Super 8 mikroskops

Mikroskopu izmanto, lai apskatîtu mazus objektus, kas vienmçr ir redzami neapbruòotâm acîm, vai lai apskatîtu sîkâku objektu detaïas. Paðreizçjos laikos ðobrîd ir daudzi mikroskopu veidi (akustiskâ, hologrâfiskâ, polarizçjoðâ, stereoskopiskâ, kâ arî paðu, bet pirmais radîts saistîbâ ar optisko mikroskopu.

Ðâda veida mikroskopi apgûto objektu praksei izmanto dienas gaismu, un viòu autoriem tiek pieòemts dçls un vecais - Zacharias Janssen un Hans Janssen - holandieði. Viòi uzcçla savu pirmo mikroskopu ap 1590. gadu, tas sniedza tikai 10-kârtîgu palielinâjumu, un no paðreizçjâ argumenta tas netika izmantots. Ðajâ brîdî brîdi izstrâdâja Antoni van Leeuwenhoek, viòð radîja modernu metodi, lai slîpçtu un pulçtu plânas lçcas, kas faktiski izraisîja 270 reiþu palielinâjumu. Mûsdienu tehnoloìijâs holandietis uzlaboja mikroskopu, pateicoties kuram viòð pievienojâs daudziem cilvçkiem, lai iepazîtu un audzçtu bioloìiju. Viòa mikroskopi tika izgatavoti atðíirîgi no parastajiem laikiem. Tos var vienkârði izmantot ârkârtîgi funkcionâliem palielinâmiem stikliem. Leeuwenhoek mikroskops tika izgatavots tikai no paða objektîva, un pârbaudâmo objektu novietoja pretî lçcai, un tâ stâvoklis bija svarîgs, lai regulçtu ar diviem pâriem. Ierîces garums bija 3-4 collas jeb apmçram 7-10 centimetri. Otrs punkts visâ mikroskopâ notika, kad tajos tika izmantoti elektroni. Pirmo ðâda veida mikroskopu - elektronu mikroskopu - 1931. gadâ uzbûvçja Ernsts Rusks un Makss Knolls Berlînç. Pati silîcija revolûcija bija pârâk pamatota elektronu mikroskopu izmantoðanai. tajâ paðâ laikâ tie veicinâja ðûnu organelu mazâko struktûru novçroðanu. Ar izmaiòâm 1982. gadâ tika izveidots pirmais skençðanas tunelis un mikroskops. Viòa tçvi bija Zurich Gerd Binning un Heinrich Rohrer zinâtnieki. Pateicoties ðâdiem mikroskopiem, tiek iegûts trîsdimensiju attçls no atomiem. Vçlâk tika izstrâdâtas daudzas ðîs mikroskopa formas, lai ïautu aplûkot ðo jautâjumu nanometru klasçs. Mûsdienu pçtnieki apgalvo, ka mikroskopijas izstrâde veicinâs nanotehnoloìiju attîstîbu, kas var atrast izpildi un ietekmçt gandrîz katru dzîves disciplînu.