Krakovas apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði audzçðanas sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtajam ðovam bija vismazâkâ sastâvdaïa un summa beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti mâjie un vâji audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par nepieredzçjuðâm, krâsainâm maxi svârkâm ar tamborçtâm vçrtîbâm. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar neparastiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði pçdçjam gadîjumam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ieòçmumi no paðreizçjâs izsoles tiks norâdîti tuvâkajâ bçrnu mâjâ. Jâuzsver, ka ðis vârds ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki savu darbu izsolçs atstâtu daudzas reizes, un tad izsoles priekðmets bûtu pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kur bûs pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir viena no garâkajâm apìçrbu raþotâjiem valstî. Pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos vairâkos no labâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Kâds uzòçmuma posms ir kolekcijas, vienojoties ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm svarîgas, lai gan pirms veikala sâkuma, gan no rîta ir gatavas sareþìîtâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma augïi jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu lietotâju vidû, arî iekðienç, ârvalstîs un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin savu gandarîjumu, ko viòð ir saòçmis, un to, kâ tâs rçíinâs, ka sekas ir visaugstâkâs vçrtîbas.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçja apìçrba cena