Kases aparats pln 600

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Uzòçmçjiem, kas veic ekonomisko kampaòu, kurâ viòi izmanto kases aparâtus, ir jâveic daudzas prasîbas. Dzerot no tiem, ir pienâkums papîra ruïïos ar èeku kopijâm attiecîgajâ regulâ noteiktajâ termiòâ, kas ir pagarinâts lîdz 2013. gadam.

Lîdz 2012. gada 31. decembrim pçc Finanðu ministra 2008. gada regulas platformas pastâvçja pârejas periods, saskaòâ ar kuru ieòçmumu kopijas jâsaglabâ uz diviem gadiem. Sâkot ar 2013. gada sâkumu, kases aparâtu ieòçmumu uzglabâðana ir mainîjusies un pagarinâta lîdz pieciem gadiem. Nodokïu maksâtâjiem, kas 2013. gadâ reìistrç pârdoðanu kasçs, bûtu jâglabâ ieòçmumu kopijas, kas apliecina 2012. un 2011. gada pârdoðanas apjomu, savukârt iepriekðçjâs kvîtis var tikt iznîcinâtas. Tomçr viòiem ir jâatceras, ka no 2013. gada arhîvu kopijas ir jâsaglabâ lîdz 2018. gadam, jo pçdçjais, ka piecu gadu periods ir kreditçts no tâ kalendârâ gada beigâm, kurâ beidzas nodokïu maksâjuma termiòð.Kâpçc piecu gadu laiks ir saglabât nodokïu ieòçmumu kopijas? Pirmkârt, tâpçc, ka nodokïu saistîbas ierobeþoðanas laiks ir tikai pieci gadi.Pastâv daudz bailes, ka ir lietderîgi saòemt ilgu laika periodu ieòçmumu kopijas. Tomçr Finanðu ministrija uzskata, ka piecu gadu laiks ir noteikt nodokïu norçíinu pareizîbu. Ieòçmumu kopijas ir vienîgie pierâdîjumi, kas apliecina pârdoðanas apjomu, tâ vçrtîbu un nodokïu likmes.Lai saòemtu palîdzîbu, tomçr, tas ir fakts, ka, lai gan likumdevçjs norâdîja uz laika ierobeþojumu arhivçt kopiju ruïïos finanðu ienâkumiem, tâpçc, nenorâdîja formu, kurâ tie sniedz vîna veikalu. Lçtâkais noma veikala kases ieòçmumi bûvniecîbas papîra. & Nbsp; & nbsp; svarîgâkie no Fonda, ir cerîbu paplaðinâtam moduïa arhivçðanas elektronisko kvîtis. Jums vajadzçtu bût, pat tas, ka likvidâcija finanðu darbîbu jebkurâ ârstçðanas neatbrîvo uzòçmçjus no likumâ noteiktâ pienâkuma uzturçt èeku kopijas no kases.