Kases aparata apkalpodana rossmana

Saskaòâ ar sakâmvârdu "kâda pasaule ir pasûtîjuma". Nesagatavojiet sevi ar mûsdienâm, nepiekrîtu, îpaði vçrojot Ziemassvçtku tradîcijas ârkârtas vietâs Eiropâ. Tomçr, kad to atceras Amerika, tâ valsts, kuru tik viegli meklçja no Polijas izceïojoðie? Pirmâm kârtâm Amerikas Savienotâs Valstis ir kultûru konglomerâcija no katras Eiropas daïas. Bet ðobrîd pçdçjais termiòð jau ir pilnîbâ komercializçts, un svçtku valsts un vçlme pavadît laiku kopâ ar mîïajiem dod iespçju sagatavoties pirms Ziemassvçtkiem. Tâ kâ brîvdienas Amerikas Savienotajâs Valstîs nevarçja bût bez topoðâm skaisti iesaiòotâm dâvanâm zem krâsainas, augstas Ziemassvçtku eglîtes.Pirms Ziemassvçtku periods sâkas Amerikâ pçc Pateicîbas (iznâkot novembra augstâkajâ ceturtdienâ vai tâ saucamajâ Melnajâ piektdienâ, kad veikalu pârdevçji sâk pârdot Ziemassvçtkus. Tajâ dienâ agri putni var pieteikties no noteiktâm akcijâm. Ïoti bieþi gadâs, ka preces tiek piedâvâtas biznesâ gandrîz no 3 lîdz 12 dienâm. Ziemassvçtku eglîte un pçrk ïoti agri, tas ir lieliski iegâdâties un dekorçt jau Melnajâ piektdienâ. Tâtad viens, kad Polijâ, amerikâòiem ir arî Ziemassvçtku eglîte pirmajai apdarei, un pçdçjiem nâkoðajiem krâsainiem zvaigznçm, sniegavîriem, Ziemassvçtku vecîtâjiem ir daudz, daudz jaunu. Tradicionâli ir vairâk radît uz galda smarþîgas sveces, karâjas krâsains vainagi uz durvîm, karâjas zem griestu âmuïi.Kad mçs âtri rakstîjâm, dâvanas ir îpaði svarîgas Amerikâ. No otras puses, ne tikai grupa un draugi nav piemçroti, bet arî kaimiòi, partneri un garâmgâjçji, lai ikviens varçtu justies saistîto brîvdienu burvîbâ. Ïoti pievilcîgs un ar datiem patîkams ir izveidot rokâm gatavotu sîkdatòu kastes. Un bçrni saòem dâvanas no Ziemassvçtku vecîtçm, kas lido ziemeïbrieþu pielietotajâ burvîgajâ kamanâ, atstâj mazâkas dâvanas zeíçs, kas karâjas virs kamîna un lielâkas zem Ziemassvçtku eglîtes, çd gatavo kûku un dzer pienu, un pçc tam lido pa nakti no 24 lîdz 25 Decembris varçs apmeklçt katru mâju.Lieliski ASV ir ïoti îsi. Kamçr mçs arî 25. un 26. decembrî svinam kopâ ar ìimeni, nâkamâ darba nedçïa sâkas amerikâòiem. Tâtad sâkas nâkamâ gada un Jaunâ gada vakara svinîbas.