Dzimumakta vistu

https://dia-rem.eu/lv/Recardio - Revolucionāri plāksteri, kas liek aizmirst par diabētu!

Sekss ir viena no svarîgâkajâm un ïoti noderîgâm labas dzîves sfçrâm. Viòð ne tikai sazinâs ar miesas aizrautîbu, bet arî ar sliktu prieku. Sekss ir lielisks bailes un labas dzîves avots. Pilnîgi nostipriniet attiecîbas, apvienojot partnerus. Bet ko jûs darât, ja jûsu seksuâlajâ sfçrâ ir problçmas?

Zinâtnes joma, kas ir seksoloìija. Ðo lietu pâròem plaðs cilvçka seksualitâtes jçdziens. Seksologu intereðu temats cita starpâ ir seksuâlâs vajadzîbas, ar to saistîtie traucçjumi un pat to trûkums. Seksoloìija aptur cilvçka dzimumdzîvi daudzâs jomâs. Neuztraucieties tikai par korporâciju. Tas attiecas arî uz psihi, centîbu un mîlestîbu, kâ arî attiecîbâm ar citiem cilvçkiem un pârçjo pasauli. Seksoloìija izmanto visus aspektus, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti. Tam ir zinâðanas, cita starpâ no antropoloìijas, medicînas, psiholoìijas vai socioloìijas.

Kâ man jâdodas uz seksologu? Ârstam jâdodas uz cilvçkiem, kuri nesaòem apmierinâtîbu ar seksu. Problçma, kas to novçrð, varçtu bût orgasma, priekðlaicîgas ejakulâcijas vai erekcijas disfunkcijas procedûra un vçl lielâki tuvplâni. Par kâzâm, pateicoties profesionâlajai palîdzîbai, vienreiz par visâm reizçm aizmirst par intîmâm problçmâm.

Mûsu seksologs Krakovas ir kvalificçts speciâlists, kurð bûs atrisinât jebkâdas problçmas ar labu jomâ, kas ir noderîgi seksualitâti. Ar daudzu gadu pçtîjumu, ne tikai bûtiski tevi apmierinoðâ dzimuma, kâ arî palîdzçt risinât problçmas, kas saistîtas ar trûkumu erekciju vai orgasma, padomu par to, kâ nodroðinât pret vçlaties un trûkumi seksuâli transmisîvo, un iepriekð viss ïauj jums sadalît kaunu un pierâda, cik nozîmîgs ir skaista seksa dzîve.