Civilizacijas slimiba

No divdesmit pirmâ gadsimta civilizâcijas slimîbâm noteikti ir jânorâda depresija. Lai gan pirms daþiem gadiem to klausîjâs daþi cilvçki, tas noteikti pastâv. Pastâv paðreizçjais psihosomatiskais stâvoklis, ko parasti pârbauda nevainîgi - neliela gausa pastâvîgâs aktivitâtçs, degradçta garastâvoklis, samazinâta motivâcija strâdât. Skatuves gaitâ ðie negatîvie noskaòojumi dominç ïaunuma normâlajâ bûtîbâ, un blakus tam attîstâs pamata dzîves funkciju blokâde - slims cilvçks nespçj piecelties un çst, darît kaut ko noderîgu, viòam ir paðnâvîbas domas, jo viòð neredz dzîves jçgu.

Lai gan garastâvokïa îslaicîga pasliktinâðanâs, neatkarîgi no tâ, vai rudens chandra pati spontâni vai daþu optimistisku faktoru ietekmç, tâpçc depresiju nevar izârstçt bez speciâlista palîdzîbas. Jûs varat îslaicîgi atbrîvoties no tâ, kâ pierâdîjumu, pateicoties draugu sadarbîbai, vai pateicoties pozitîvâm lietâm, bet slimîbas psihi ir patieðâm vâjinâta, ka viòa nespçs tikt galâ pat ar mazâko viòas paðreizçjâs situâcijas pasliktinâðanos - un slimîba atgriezîsies. Pacienti ïoti bieþi darbojas sabiedrîbas vidû, pat gadâs, ka viòi tiek uzskatîti par ârkârtîgi saulainiem un apmierinâtiem ar rîcîbu - tâ patieðâm ir maska, kas lieliski pazûd, kad cilvçks ir slims. Kad runa ir par depresiju, Krakovai ðajâ jautâjumâ ir daudz izcilu ekspertu. Jâatzîst, ka daþi no viòiem rada grafikas, kas piepildîtas ar tikðanos ar sliktiem, kam nepiecieðama liela, regulâra terapija. Ir tâda paða veida psihoterapija, ko atbalsta tikai narkotikas, jo kâ psihosomatisku slimîbu depresija jâârstç galvenokârt no psiholoìiskâs puses.

Psihoterapeits palîdz pacientam atkal atrasties apkârtçjâ pasaulç. Tas palielina viòa paðcieòu, kas perspektîvâ izârstçs pacientu, kas pârvarçs delikâtus, arî stiprâkus sienas uzturçðanâ. Tas ir svarîgi, jo depresijas cieðanas dçï nav atïauts pastâvîgi noòemt no kâjâm baïíus, jums ir jâmâca viòam, kâ rîkoties ar punktiem, jo viòi arî dzîvos savâ peïòâ vienmçr un viòiem jâspçj tos pârvarçt.