Cilvckresursu parvaldibas jautajumi

http://lv.healthymode.eu/formexplode-strauja-muskulu-masas-palielinasanas/

Enova programmatûru ir izstrâdâjusi profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji gadu gaitâ ir noguruði strâdâjuði, lai izstrâdâjums bûtu pilnîgs. Viòu pilnîba ir arî ilgstoðs cieða atbilstîba klientiem, kuri var sniegt diennakts atbalstu septiòas dienas nedçïâ. Katrs klients tiek izmantots individuâli. Pateicoties cieðai sadarbîbai, programmatûra tika izstrâdâta, lai aizstâvçtu sevi aizvien interesantâk un arî praktiskâk, lai tai nebûtu vienkârða IT tirgus.

Programma Enova Kadry i Pùace ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta cilvçkresursu vadîbu jebkurâ uzòçmumâ. Viòð strâdâ ar birojiem, kuros strâdâ vairâki lîdz vairâki tûkstoði darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar neparastâm prasmçm un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Abi, ja meklçjat personâla datu ierakstus, aprçíinot sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas, nodokïus, algas vai slimîbas pabalstus. Programmatûra ir dati plaðam adresâtu lokam. Tie var ietvert, cita starpâ, valdes darbiniekus, grâmatvedîbas birojus, uzòçmumus, kas piedâvâ pakalpojumus darba aprçíinu vai personâla uzskaites jomâ, kâ arî personâla nodaïas un algas darbiniekus.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar daudzu gadu pieredzi. Izvçlies programmatûru Enova Kadry tudzieý Algas par mûsu uzòçmuma izaugsmi un vadîbu. Programma sniedz priekðrocîbas cilvçkresursu vadîbas procesu uzlaboðanâ, sistçmas darbîbas efektivitâtç, samazinot kïûdu risku, procesu automatizâciju, âtru un intuitîvu ievadu pilnîgu darbinieku datiem. Programmatûra ietaupa personâla nodaïas darba laiku, un ðî filiâle strâdâ tâ bieþa darba sviedri. Programma garantç pilnîgu sadarbîbu ar visiem standartiem un likumâ noteiktajiem nosacîjumiem, kas pastâv mûsu pasaules teritorijâ.

Izvçlieties programmatûru Enova HR un Payroll un ieteikt, ka tas ir tâ vçrts. IT darbinieki ir gaiði, un jums ir pieejama 24 stundas diennaktî septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un atvçrt programmatûru, sagatavot uzòçmuma IT sistçmu lasîðanai ar programmas centru.